Výzva na predkladanie ponúk

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov : Spartakovské ženy

Sídlo :Teodora Tekela 6, 917 01 Trnava

IČO :424 032 86

Kontaktná osoba :ZuzanaImreová

e-mail : imreova.z@gmail.com

kontakt : 0911 347 479

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkovna internetovej adrese (URL): http://spartak.sk/mladez.asp?kategorie=ZEN

Názov predmetu zákazky:Nákup športovej výstroje

Hlavný kód CPV: 374 00000-2 športový tovar a výbava

Druh zákazky:Nákup športových potrieb – zákazka s nízkou hodnotou

Stručný opis: Nákupšportovejvýstroje podľa zoznamu v prílohe č.2.

Tričká na tréning pre 5 družstiev( 120 hráčok ), teplákové súpravy vychádzkové pre žiačky, ženy a juniorky ( 60 ks ). Súčasťou oblečenia je aj potlač s logom klubu , nápisom a označovacím číslom. Zo zdravotníckeho sortimentu 5 chladivých sprejov .

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku pokiaľ tovar nebude spĺňať minimálne požiadavky verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie zákazky; vyžaduje predložiť zákazku na celý predmet zákazky. V cene musí byť zahrnutá doprava na miesto dodania.

Predpokladaná hodnota zákazky:3730,00 bez DPH

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena zákazky v EUR s DPH. V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. Cena je vrátane dopravy a všetkých služieb. Rozhodujúci bude dátum a čas doručenia ponukyobstarávateľovi. Každý uchádzač môže predložiť ponuku iba raz.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak:

  • ak ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti
  • ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predloženie ponuky
  • ak návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky
  • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Dĺžka trvania zákazky:do 30.10.2018

Podmienky účasti:

1. Predloženie dokladu v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t. j. oprávnenie na podnikanie pre požadovaný predmet zákazky –originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov;

2. Predloženie ponuky na celý predmet zákazky aj s uvedením kontaktnej osoby

3. Návrh na plnenie kritériá – príloha č.1

4. Predloženie fotodokumentácie a presnej špecifikácietovaru ( materiál, farba, zloženie ) ajs udaním značky a kódom tovaru.

Použitie elektronickej aukcie:áno/nie

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Lehota predkladania ponúk : do 11.7.2018

Uchádzač predloží ponuku elektronicky e-mailom na :imreova.z@gmail.com

alebo poštou (rozhoduje dátumpodania na pošte ) v zalepenej obálke s označením :Neotvárať – Športová výstroj pre Spartakovské ženy

na adresu : Spartakovské ženy ,Teodora Tekela 6, 917 01 Trnava

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať dokumenty uvedenév podmienkach účasti. V prípade neúplných dokumentov bude uchádzačvylúčený.

Termín otvárania ponúk:12.7.2018 o 9,00

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti , ktorá je stanovená do 30.11.2018.

Vyhlásenie výzvy dňa : 2.7.201

Príloha č.1 k výzve na predkladanie ponuky - Návrh na plnenie kritériá

Návrh na plnenie kritéria

Verejný obstarávateľ : Občianske združenie Spartakovské ženy

Teodora Tekela 6, 917 01 Trnava

IČO :424 032 86

Identifikácia uchádzača :Názov :

Sídlo :

Štatutárny zástupca :

IČO :

IČ DPH :

Predmet zákazky :„ Nákup športovej výstroje „

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh :Tovar

Predmet zákazky

Celková cena bez DPH za predmet zákazky

DPH 20%

Celková cena s DPH za predmet zákazky

„ Nákup športovej výstroje „

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní.

Miesto / Dátum


Podpis uchádzača

príloha č.2

Spartakovské ženy - opis predmetu produktov a služiebp.č.

obrázok

opisproduktu / služby

farebné prevedenie

požadované veľkosti

počet ks

1.


tréningové tričko s logom klubu
tričko s krátkym rukávom unisex , 65% polyester , 35% bavlana , 160 g/m2 , spevnenie ramenných švov páskou, priekrčník lemovaný povrchovým materiálom, rukáv je vyhrnutý a prichytený v 4 bodoch . Súčasťoutrička je potlačklubovým logom- plnofarba, rozmer 8x8cm

červená

XXS- XL

120

2.


tepláková súprava vychádzková
Tepláková bunda :

červená

XS-XL

60

Materiál climalite®( alebo ekvivalent )odvádza pot od pokožky, 100% polyester

Švové vrecká so zipsom pobokoch

Zapínanie na zips, stojatý golier-farba červená

Otvory na palce poskytnú extra krytie a zabránia vyhŕňaniu rukávov, úzky strih

Dvojitý úplet – 100 % polyester

Lemovka- červená , značka výrobcu nesmie byť väčšia ako 25cm2 plochy

Teplákové nohavice :

čierna

XS-XL

60

Materiál : 100 % polyester , dvojitý úplet + tkanina s technológiou climacool™( alebo ekvivalent) .

elastický pás so sťahovacou šnúrkou

rebrovité slim ukončenie na spodnej častiteplákov + zips

bočné vrecká na zips

úzky slim strih ,značka výrobcu nesmie byť väčšia ako 25cm2 plochy

perforovaná textília v oblasti pod pásom za zadnejčasti teplákov

3.


Chladiacisprej7

sprej chladiaci v kovovejtlakovej nádobe , objem 400 ml

Zloženie: bután, propán, izobután, mätový olej.

4.


Potlač60

Potlač termo technológiou na teplákové súpravy

Znak klubu - rozmer 7x7 cm , plná farba, umiestnenie na srdce

Nápis - názov klubu - 2 riadky jednafarba 23x 15 cm

označovacie číslo na tepláky aj na bundu do vnútornejčasti oblečenia, výška čísla 3 cm