EN
výsledky hlasovania zápasu FC Spartak Trnava - ŠKF ICLINIC Sereď: 1. Emir Halilovič2. Rafael Tavares

Informácie pre novinárov

Akreditačné pravidlá:

Pre domáce stretnutia FC Spartak Trnava platí celosezónna, alebo jednorázová klubová akreditácia, o ktorú môžete žiadať po vyplnení akreditačného formuláru "ŽIADOSTI O AKREDITÁCIE" na našom webe. Najneskôr však 48 hodín pred začiatkom stretnutia. Následne klub zašle spätnú informáciu o stave akreditácie.
FC Spartak Trnava si vyhradzuje právo neudeliť takúto akreditáciu, prípadne odobrať už udelenú akreditáciu.

Rules of accreditation

For home matches of FC Spartak Trnava there is all season or one game accreditation. You can request about them after completion form of accreditation "REQUEST FOR ACCREDITATIONS" on our website.

At the latest to 48 hours before start of the match. Then club send feedback about status of accreditation.
FC Spartak Trnava has full right to not grant this accreditation. Alternatively remove granted accreditation.


Pre akreditovaných novinárov:

1. Akreditačné karty sú číslované a PRENOSNÉ v rámci redakcie, nie sú na meno.
2. Akreditačné karty si je možné prevziať v deň zápasu, najskôr 90 minút a najneskôr 15 minút pred začiatkom zápasu (v tomto čase je sprístupnený aj PRESS ROOM) na recepcii štadióna pri vchode (gate) H (od parkoviska -1. podlažie).
3. Parkovanie je možné v podzemnom parkovisku City Arena od Kollárovej ulice (-1. podlažie).
4. Vstup na štadión je možný iba cez vchod (gate) H (pešia zóna, Ulica Dolné Bašty 1/A).
5. Bez akreditačnej karty nie je možný pohyb ani vstup do štadióna!
6. Miesta pre píšucich novinárov v PRESS ROOM a na TRIBÚNE sú číslované (totožné s akreditačnou kartou), NIE JE možné voľné sedenie.
7. PRESS ROOM a miestnosť na tlačové konferencie PRESS CONFERENCE sú na 3. podlaží. Obe miestnosti disponujú wifi pripojením.
8. MIX ZÓNA sa nachádza na podlaží -1 (medzi hráčskymi kabínami).
9. Po skončení zápasu sa odchádza opäť cez vchod H, kde treba odovzdať späť akreditačnú kartu, prípadne vesty, ak ste si ich zapožičali.

For journalists with accreditation

1. Card of accreditation are MOVABLE within your editorial office. They are not on name.
2. There is possible take your accreditation in matchday, at the earliest 90 minutes before game and at the latest 15 minutes before start of the game (same time will be open PRESS ROOM).
3. Parking is in underground garage Shopping mall City Arena from street of Kollarova (-1st floor).
4. Entry to stadium is possible only via gate H (pedestrian zone street of Dolné Bašty 1/A).
5. Without accreditation is not possible moving or even entra to the stadium!
6. Places for journalists in PRESS ROOM on a tribune are numbered (same like in your accreditation), THERE IS NOT POSSIBLE free seating.
7. PRESS ROOM and room for press conferences are on 3rd floor. Both of them has a WI-FI.
8. MIX ZONE is on -1st floor (between both of dressing rooms).
9. After end of the match you have to go via gate H, where needed give back accreditation. Maybe vests, If you rent.


Pre akreditovaných fotografov, TV a video:

1. Fotografi, TV kameramani a video budú mať navyše vesty s príslušným označením, ktoré sa budú vydávať zálohovo voči novinárskemu preukazu.
2. Počas zápasov je možné fotografovať a robiť videozáznam len za bránami a zakazuje sa pohyb okolo tímových lavičiek.

Accredited photographers, TV and video

1. Photographers, TV camera and video get special vest with mark. They will be release based on journalist accreditation.
2. During matches there is possible make a photos and videos only behind goal. You can´t moving around bench.

Aktuálne na spartak.sk